Ochrana osobních údajů


Obecné informace k ochraně osobních údajů

I.
Preambule

Ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 1 ve spojení s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR") poskytujeme následující informace o zpracování osobních údajů.

II.
Správce osobních údajů

Společnost SETOS spol. s r.o., IČ: 463 52 163, se sídlem SETOS spol. s r.o., City Park Náchodská, Náchodská 2396/21, 193 00 Praha 9, email: setos@setos.cz nebo společnost SETOS Retail spol. s r.o., IČ: 241 70 682, se sídlem SETOS spol. s r.o., City Park Náchodská, Náchodská 2396/21, 193 00 Praha 9, email: obchod@iSETOS.cz (společně dále jen "SETOS"), zpracovávají v rámci své činnosti osobní údaje způsobem stanoveným dále v tomto dokumentu.

III.
Způsob zpracování osobních údajů

SETOS klade důraz na ochranu jím zpracovávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá jak manuálně, tak prostřednictvím elektronických informačních systémů osobami, které jsou k tomu přímo pověřeny, jsou za tímto účelem zvláštně proškoleny a podléhají povinnosti mlčenlivosti.

SETOS nevyužívá v rámci zpracování osobních údajů tzv. automatizované rozhodování (včetně profilování), tedy předvídání aspektů v chování osob prostřednictvím výpočetní techniky.

IV.
Doba uložení osobních údajů

SETOS zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, a to po dobu, po kterou jsou nezbytně potřebné, případně by mohly být potřebné pro ochranu oprávněných zájmů SETOS, případně po dobu stanovenou právními předpisy k jejich zachování.

Doba zpracování pro daný účel je uvedena u jednotlivých účelů zpracování.

V.
Práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

Osoba, jejíž osobní údaje jsou ze strany SETOS zpracovávány, je oprávněna:

 1. odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů;
 2. žádat SETOS o sdělení, zda o něm zpracovává osobní údaje, a o poskytnutí konkrétních informací - účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, plánovanou dobu uložení či kritéria pro její stanovení, a další;
 3. požádat o opravu a doplnění osobních údajů v případě jejich nepřesnosti či neaktuálnosti (tzv. právo na opravu);
 4. žádat o výmaz osobních údajů (jejich likvidaci a další nezpracovávání) v případě, že:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
  2. odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  3. vznese oprávněnou námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů;
  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. nebyl-li dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí;
  6. tak stanoví právní povinnost vyplývající z českého právního řádu či z práva EU;
 5. požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, pokud:
  1. popírá jejich přesnost;
  2. je jejich zpracování protiprávní, ale namísto výmazu je požadováno pouze jejich omezení;
  3. SETOS je již nepotřebuje pro účely zpracování, ale osoba, které se týká, je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. vznesla námitku proti zpracování, o které ještě nebylo ze strany SETOS rozhodnuto;
 6. žádat SETOS o poskytnutí osobních údajů, které o ní zpracovává, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, za účelem jejich poskytnutí jinému správci, avšak pouze v případě, že je jejich zpracování založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě smlouvy a zároveň, že se jejich zpracování provádí automatizovaně (tzv. právo na přenositelnost údajů);
 7. právo podat proti zpracování osobních údajů na základě ochrany oprávněných zájmů SETOS námitku;
 8. právo podat proti SETOS stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

VI.
Závěrečné ustanovení

Další informace, které je SETOS povinen poskytovat subjektům údajů jsou uvedeny jednotlivě ke každému účelu zpracování.

SETOS spol. s r.o.


Zpracování OÚ za účelem odbavení objednávky na e-shopu a plnění smlouvy

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy a pro splnění stanovených právních povinností.

Správce OÚ je oprávněn předat pro naplnění účelu osobní údaje zákazníků v nezbytném rozsahu následujícím subjektům - příjemcům:

 • PANASONIC Marketing Europe Ltd., Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Německo
 • PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH (Ltd.) pobočka v Polsku, Ul. Wołoska 9A, 02-583, Varšava, Polsko, NIP:1070016082
 • PANASONIC Business Support Europe GmbH, skupina dodavatelského řetězce, Winsbergringová 15, 22525 Hamburk, Německo
 • oXyShop s.r.o., sídlem Brodská 570, 261 01 Příbram, IČO 27404129
 • Home Credit a.s., sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno - Staré Brno, IČO 26978636
 • Allianz pojišťovna, a.s., sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČO 47115971
 • GEBRÜDER WEISS spol. s r.o., sídlem Průmyslová 477, 252 61 Jeneč, IČO 44795092
 • Česká pošta, s.p., sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, IČO 47114983
 • MESSENGER a.s., sídlem Libínská 3127/1, 150 00 Praha 5, IČO 27575896
 • Liftago CZ, s.r.o., sídlem Národní 135/14, 110 00 Praha 1, IČO 29138787
 • Zásilkovna s.r.o., sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, IČO 28408306
 • případné další přepravní společnosti
 • externí poskytovatelé služeb – účetních, právních, či jiného poradenství

V rámci úspěšného odbavení objednávky a naplnění smlouvy odeslané klientem z webu cz.technics.com zpracovává správce OÚ osobní údaje zákazníka nezbytně nutné pro zpracování objednávky a splnění smlouvy, a to zejména jméno, příjmení, dodací a fakturační adresu, telefonní kontakt a e-mail. Tyto údaje jsou správcem uchovávány po dobu nezbytně nutnou, a to až 15 let od provedení objednávky. Údaje jsou evidovány v interním systému správce, ke kterému mají přístup pouze oprávněné osoby.


Zpracování OÚ za účelem nezávislého hodnocení nákupu a spokojenosti zákazníka

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě oprávněného zájmu prodejce, který je zároveň správcem OÚ.

Správce OÚ je oprávněn předat pro naplnění účelu osobní údaje zákazníků v nezbytném rozsahu následujícím subjektům - příjemcům:

 • Heureka Group a.s., sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ 07822774
 • Seznam.cz, a.s., Zboží.cz, sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ 26168685

Společní správci OÚ, společnost SETOS spol. s r.o. a SETOS Retail spol. s r.o., v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, předávají osobní údaje zákazníka nezbytně nutné pro zaslání dotazníku nezávislého hodnocení nákupu. Následně zasílá zpracovatel (společnost Heureka Group a.s. v rámci programu Ověřeno zákazníky, nebo Seznam.cz, a.s.) zákazníkovi po provedení objednávky na e-shopu cz.technics.com dotazník, ve kterém zákazník může hodnotit průběh objednávky a spokojenost se službami internetového obchodu. Správce OÚ poskytuje zpracovateli OÚ za tímto účelem e-mailový kontakt zákazníka uvedený v objednávce zboží na e-shopu a informace o nákupu konkrétního zboží. Tento údaj je uchováván po dobu nezbytně nutnou, a to maximálně 230 dní.


Zpracování OÚ za účelem zasílání reklamních sdělení

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě oprávněného zájmu prodejce, který je zároveň správcem OÚ.

Společní správci OÚ, společnost SETOS spol. s r.o. a SETOS Retail spol. s r.o., v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou oprávněni zákazníkovi zasílat reklamní sdělení v podobě informačních newsletterů, kterými zákazníka informují o novinkách, akcích, produktech a službách, které nabízí. Zákazník se může z odběru těchto newsletterů kdykoliv odhlásit pomocí odkazu umístěného v každém z newsletterů nebo odesláním požadavku níže. Správce OÚ k účelu zasílání reklamních sdělení využívá jméno, příjmení, e-mail zákazníka a informace o zakoupeném zboží. Tyto údaje jsou správcem OÚ uchovávány po dobu existence společnosti správce, případně do doby odvolání souhlasu, a správce OÚ je povinen zajistit jejich aktuálnost. Údaje jsou evidovány v interním systému správce, ke kterému mají přístup pouze oprávněné osoby.

Správce OÚ je oprávněn předat pro naplnění účelu osobní údaje zákazníků v nezbytném rozsahu následujícím subjektům - příjemcům:

 • Eloqua, Inc., sídlem 1921 Gallows Rd Ste 250, Vienna​, VA, 22182-3994, United States

Zpracování OÚ za účelem vyřízení reklamace

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro úspěšné vyřízení reklamačního řízení. V případě reklamace zboží zpracovává SETOS osobní údaje zákazníka v rozsahu potřebném pro potřeby reklamační databáze. Tyto údaje jsou správcem uchovávány po dobu nezbytně nutnou, a to až 3 roky od vyřízení reklamačního řízení. Údaje jsou evidovány v reklamační databázi správce, ke které mají přístup pouze oprávněné osoby.


Změnit nastavení souhlasů

Po odeslání Vám na uvedenou e-mailovou adresu zašleme odkaz, po jehož prokliknutí budete moci upravit souhlasy.